Komunikaty RZGW

2017.05.31 Komunikat Nawigacyjny nr 17/2017 Przywrócenie NPP na ZW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością przywrócenia na Zbiorniku Włocławek Normalnego Poziomu Piętrzenia (NPP = 57,30 m n.p.m.) z obecnego poziomu - MinPP (56,50 m n.p.m.), od dnia  1 czerwca 2017 r. od godziny 00:00, Stopień będzie pracował stałym przepływem 750 - 800 m3/s czyli o około 100 - 150 m3/s mniej od prognozowanego na te dni dopływu do Zbiornika. Planowany czas trwania w/w procedury to 5 dób. Przez ten czas stan wody na wodowskazie Włocławek będzie utrzymywał się na poziomie 220 cm.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.31 Komunikat Nawigacyjny nr 16/2017 Godziny pracy śluzy Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się  w wyznaczonych godzinach, to znaczy:
  • 08:00
  • 12:00
  • 15:00
  • 20:00
lub gdy zbiorą się minimum 3 jednostki. W przypadku przechodzenia jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują. Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Kontakt telefoniczny z obsługą śluzy: tel. komórkowy 609 811 099, tel. stacjonarny 54 233 93 95 wew. 22. Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą śluzy, operatorzy śluzy wyposażeni są również w radiotelefon, który pracuje na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz. Podczas przechodzenia przez śluzę na S.W. we Włocławku należy stosować się  do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej  w Warszawie z dnia 7.04.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu  i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych oraz do poleceń operatorów śluzy. Informacje o aktualnych warunkach nawigacyjnych i ewentualnych utrudnieniach  w żegludze na odcinku 646-684 km szlaku żeglugowego Wisły udzielają pracownicy Nadzoru Wodnego we Włocławku pod nr tel. 54 233 93 95 (wew. 26, 38 lub 55).
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.25 Komunikat Nawigacyjny nr 15/2017 Roboty budowlane na moście nad kanałem Piękna Góra

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. rozpoczynają się prace przy rozbiórce starego i budowie nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 przez Kanał Piękna Góra – przesmyk między jeziorami  Kisajno i Tajty. Podczas trwania robót budowlanych na Kanale Piękna Góra będzie obowiązywało oznakowanie tymczasowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Planowany termin zakończenia robót – 30 kwietnia 2018 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło:https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.25 Komunikat Nawigacyjny nr 14/2017 Otwarcie drogi wodnej – rzeka Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje  o wystawieniu oznakowania żeglugowego na rzece Bug od km 0 do 224+200. W związku  z powyższym otwiera się drogę wodną:
  • Rzeka Bug od km 0+000 do 224+200 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.
Informujemy ponadto, że szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.12 Komunikat Nawigacyjny nr 13/2017 Otwarcie dróg wodnych: Narew i Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 10 maja 2017 r. otwarte są niżej wymienione drogi wodne:
  1. Rzeka Narew od km 21+600 do 108+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,
  2. Rzeka Bug od km 0+000 do 17+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.
Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źrodło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.04.28 Komunikat Nawigacyjny nr 12/2017 Godziny otwarcia śluz Karwik, Guzianka i Przerwanki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniach 29-30 kwietnia 2017 r. śluzy Karwik i Przerwanki będą nieczynne, natomiast śluza Guzianka będzie w tych dniach czynna w godzinach 800 – 1900. Od dnia 1 maja 2017 r. śluzy na drodze wodnej Wielkich Jezior Mazurskich będą czynne zgodnie z poniższym harmonogramem: Śluza Karwik na Kanale Jeglińskim w km 6,0 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo maj                       codziennie - 800 - 1600 czerwiec              codziennie - 800 - 1900 lipiec                    codziennie - 800 - 2000 sierpień               codziennie - 800 - 2000 wrzesień              codziennie - 800 - 1700 październik         codziennie - 800 - 1600 Śluza Guzianka w km 13,7 szlaku bocznego jez. Mikołajskie - jez. Nidzkie maj                       codziennie - 800 - 1900 czerwiec               codziennie - 800 - 2000 lipiec                     codziennie - 800 - 2100 sierpień                codziennie - 800 - 2100 wrzesień               codziennie - 800 - 1900 październik          codziennie - 800 - 1600 Śluza Przerwanki w km 15,75 rzeki Sapiny maj–październik     codziennie - 900 - 1700
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.04.25 Komunikat Nawigacyjny nr 11/2017 Oznakowanie szlaku żeglownego rz. Wisły w km 551-646

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że z dniem 25 kwietnia 2017 r. zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego na odcinku od 551 do 646 km rzeki Wisły. Droga wodna na omawianym odcinku spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne. Informujemy ponadto, że wymieniony odcinek szlaku żeglownego nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródlo: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.04.25 Komunikat Nawigacyjny nr 10/2017 Przekroczenie WWŻ na Wielkich Jeziorach Mazurskich i rzece Pisie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poziomy najwyższej wody żeglownej WWŻ (wodowskaz Giżycko 134 cm, wodowskaz Pisz 236 cm) zostały przekroczone. W dniu 24 kwietnia 2017 r. wynosiły: wodowskaz Giżycko 154 cm; wodowskaz Pisz 251 cm. W związku z powyższym nie otwiera się drogi wodnej na Systemie Wielkich Jezior Mazurskich i rzece Pisie. Z chwilą poprawy warunków hydrologicznych, to znaczy gdy stany wody osiągną wartość poniżej 134 cm na wodowskazie Giżycko i 236 cm na wodowskazie w Piszu - szlaki żeglowne na Wielkich Jeziorach Mazurskich i rzece Pisie zostaną otwarte, co zostanie ogłoszone w odrębnym komunikacie. Uwaga: do momentu otwarcia drogi wodnej znaki nawigacyjne nie obowiązują.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.04.21 Komunikat Nawigacyjny nr 9/2017 Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w rejonie Elektrowni Kozienice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z budową tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w miejscu budowy, to znaczy w km 425+950 rzeki Wisły pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięty do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.04.21 Komunikat Nawigacyjny nr 8/2017 Otwarcie Wisły poniżej SW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że z dniem 20 kwietnia 2017 r. zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku na odcinku od 674,85 do 684 km rzeki Wisły (od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk). Droga wodna na omawianym odcinku spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Żródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu