Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 2/2018 – RZGW w Lublinie Budowa mostu w km 96+500 rzeki Bug w m. Małkinia Górna – zamknięcie szlaku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż w związku z budową mostu kolejowego na rzece Bug w miejscowości Małkinia Górna, na odcinku 96 + 500 km rzeki Bug oraz utrudnieniami spowodowanymi w/w pracami, szlak żeglowny na drodze wodnej od 96+000 ÷ 97+000 km rzeki Bug z dniem 18.05.2018 r. zostaje zamknięty do odwołania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu  w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim                       tel. 695 735 955 w godz. 7ºº - 15ºº
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 5/2018 – RZGW w Białymstoku Zamknięcie Kanału Augustowskiego od Śluzy Dębowo do Śluzy Sosnowo

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że w wyniku spadku poziomu wody w rzece Netta poniżej średniego, w kilometrze 11,50 Kanału Augustowskiego wystąpiło wypłycenie uniemożliwiające przeprawę. W związku z powyższym zamyka się odcinek Kanału Augustowskiego od Śluzy Dębowo 0,35 km do Śluzy Sosnowo 13,20 km do odwołania. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: Zarząd Zlewni w Augustowie                        tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 4/2018 – RZGW w Białymstoku Zamknięcie Narwi – szczegółowe informacje o utrudnieniach żeglugowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że szlak żeglowny od km 83,0 do 248,5 rzeki Narew ze względu na wysoki poziom wody, brak oznakowania nawigacyjnego oraz przegrodę związaną z jazem budowanym w km 150+457 pozostaje zamknięty do odwołania. Obniżenie stanu wody w Narwi umożliwiło rozpoczęcie od 07.05.2018 r. oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, prace potrwają ok. 14 dni. W km 147+200  rzeki Narwi prowadzone są roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”.  W rejonie prowadzonych robót występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu. W km 147+300 od 23.05.2018 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostanie zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej,  w pierwszej kolejności będzie to przęsło lewe (od M. Ostrołęki). Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach. Jednocześnie informujemy, że w km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które przy obecnym stanie wody nie jest możliwe do pokonania z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających). Z informacji uzyskanych od inwestora (ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.) wynika, iż budowę rozpoczęto w 2017 r.  W korycie rzeki wydzielono (grodzicami stalowymi wbitymi w dno) dwa sektory po 20 m (licząc w szerokości cieku) pozostawiając środkowy sektor również 20 m do żeglugi. Zgodnie z harmonogramem robót zakończenie inwestycji planowano na koniec grudnia 2017 r., ale z uwagi na warunki meteorologiczno – hydrologiczne panujące w zlewni rzeki Narew w okresie wrzesień 2017 – styczeń 2018 (woda przekroczyła stany brzegowe) okazało się to niemożliwe do realizacji. Aktualnie poziom wody w Narwi opada i jeśli tendencje spadkowe się utrzymają wykonawca rozpocznie roboty w jednym z wydzielonych sektorów do połowy maja, a po zakończeniu prac będzie możliwe przepuszczanie wody  2/3 (40 m) koryta rzeki, co umożliwi otwarcie szlaku żeglownego. W dalszej części roboty będą już prowadzone tylko w jednym z wydzielonych sektorów (z wyjątkiem kilkudniowych okresów związanych z technologią wykonywania robót). Uwzględniając powyższe, w wariancie optymistycznym (korzystne warunki hydrologiczne) otwarcie całości szlaku może nastąpić w III dekadzie czerwca br. Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Ostrołęce tel. 29 760 32 27 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne

Komunikat Nawigacyjny nr 10/2018 Wystawienie oznakowania na Wiśle Włocławskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle od km 551 do km 620 i od km 661 do 680 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego. Omawiany odcinek otwartej drogi wodnej spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne. Oznakowanie pozostałego odcinka, to znaczy w km 620 – 661 rzeki Wisły, zostanie wystawione do dnia  15 maja 2018 r., co zostanie ogłoszone oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Informujemy ponadto, że wymieniony odcinek szlaku żeglownego nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 1/2018 – RZGW w Lublinie Wystawienie oznakowania na Bugu, budowa mostu w km 96+500 rz. Bug

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Lublinie informuje, iż szlak żeglowny na rzece Bug, na odcinku:  od 42+200 do 224+200 km został wystawiony. Ponadto informuję, że w związku z budową mostu kolejowego na odcinku rzeki Bug  w kilometrze 96+500 mogą wystąpić znaczne utrudnienia spowodowane zmianą trasy szlaku żeglownego związane z prowadzonymi pracami przy budowie mostu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu  w pobliżu rejonu prowadzenia prac.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018 – RZGW w Białymstoku Zamknięcie drogi wodnej rzeki Narwi w km 83,0 – 248,5

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że szlak żeglowny od km 83,0 do 248,5 rzeki Narew ze względu na wysoki poziom wody i brak oznakowania nawigacyjnego jest zamknięty do odwołania. W km 147+200  rzeki Narwi prowadzone są roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”. W rejonie prowadzonych robót występuje ograniczenie do ok. 3,0 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu. W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego. Na dzień 30.04.2018 r. w miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 m i lokalne przyśpieszenie nurtu rzeki. Mając na uwadze prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Wykonawców robót. Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: Zarząd Zlewni w Ostrołęce tel. 29 760 32 27 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 9/2018 Prace na ujęciu wody na Wiśle Warszawskiej w km 509+800

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km 509+800 rzeki Wisły. Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisły, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: koniec sierpnia 2018 r. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział w pracach pogłębiarki „Sawa” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 8/2018 Zamknięcie Wisły w km 500 – budowa Mostu Południowego w Warszawie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny  w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w kilometrze 500 rzeki Wisły, jest zamknięty dla żeglugi  do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 8/2018 Zamknięcie Wisły w km 500 – budowa Mostu Południowego w Warszawie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny  w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w kilometrze 500 rzeki Wisły, jest zamknięty dla żeglugi  do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 7/2018 Zamknięcie drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie Elektrowni Kozienice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty. Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea SA, pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/informacja-dla-turystow-wodnych
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu