Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 36/2017 Prace na rzece Pisie – usuwanie powalonych drzew

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 17  lipca do 28 lipca br. Zarząd Zlewni w Giżycku będzie usuwał powalone drzewa  na rzece Pisie na całej jej długości zestawem pływającym (barka + holownik). W tym okresie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przepływania w obrębie prowadzonych prac oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 35/2017 Zawody sportowe w Augustowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że Augustowski Klub Sportowy „Sparta” organizuje w dniach 21.07.2017 od godz. 15:00 do 21:00 i 22.07.2017 w godz. 14:00 do 23:00 na rzece Netta przy hotelu „Karmel” w Augustowie imprezę sportową na wodzie. W związku z powyższym prosimy o zachowanie w tym terminie szczególnej ostrożności.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 34/2017 Roślinność w awanporcie dolnym SW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z utrzymującymi się od kilku tygodni niskimi przepływami przez Stopień Wodny we Włocławku (poniżej 600 m3/s) oraz wysokimi temperaturami powietrza i wody, w obecnym okresie letnim nastąpił znaczny porost dna awanportu dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku moczarką, glonami nitkowatymi i innymi roślinami wodnymi. Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe przy przepływach przez Stopień poniżej 600 m3/s tj., gdy stan wody na wodowskazie „Włocławek” wynosi około 180 cm. Utrudnienia w żegludze spowodowane rozrostem roślinności występują na odcinku 1 km od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego tj. w km 674,85 - 675,85 szlaku żeglugowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku szlaku. Sytuacja unormuje się, gdy znacznie obniży się temperatura wody i/lub gdy przez dłuższy czas będą występować zwiększone przepływy przez Stopnień oraz ulegnie skróceniu czas nasłonecznienia co doprowadzi do obumierania roślin. Jednak biorąc pod uwag obecną sytuację hydrologiczną i meteorologiczną może nastąpić to najwcześniej pod koniec września. Inspektorat RZGW we Włocławku planuje usunięcie roślin z awanportu dolnego, jednak niezbędna jest do tego znaczna poprawa warunków hydrologicznych, która umożliwi przeprowadzenie stosownych prac, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 33/2017 Budowa mostu w ciągu S17 nad rzeką Wieprz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów, cz. 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)” na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane  z budową obiektu mostowego MS-4 w ciągu realizowanej drogi S17. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko,  że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom przepływającym pod budowanym mostem. Dodatkowo, ze względu na planowany do przeprowadzenia zakres robót, w okresie  od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. prosimy o nie przepływanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych. Godziny wyznaczone  dla bezpiecznego przepływania pod budowanym mostem to: 9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00-17.10 i 19.00 – 19.10. Uzgodnienia dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od wykonawcy robót,  pod numerem telefonu 500 113 528. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2017 Otwarcie dróg wodnych – Narew i Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
    1. Drogę wodną rzeki Narew od km 21+600 do 248+500 otwiera się z dniem 10.07.2017 r.Utrudnienia żeglugowe – brak głębokości tranzytowych na całym odcinku.
    2. Drogę wodną rzeki Bug od km 0+000 do 224+200 otwiera się z dniem 10.07.2017 r.
Utrudnienia żeglugowe – brak głębokości tranzytowych na całym odcinku. Uwaga: ze względu na niskie stany wody na omawianych drogach wodnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych warunków żeglugowych można uzyskać w Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Dębem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, kontakt: http://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 31/2017 Impreza na jeziorze Mikołajskim w dniu 8 lipca 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 08.07.2017 r. w godzinach 20.00-23.00 na jeziorze Mikołajskim rozpocznie się impreza na wodzie pn. „Wodowanie Króla Sielaw” na akwenie pomiędzy Wioską Żeglarską Mikołajki,  a mostem kolejowym w Mikołajkach. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 30/2017 Budowa mostu na Kanale Piękna Góra

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 04.07.2017 r. na Kanale Piękna Góra rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starego i budową nowego mostu drogowego w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592. W związku z powyższym informujemy, że na kanale wystawione zostało dodatkowe oznakowanie żeglugowe brzegowe informujące o prowadzonych robotach, zgodnie z załączonym schematem. Znaki A.1 obowiązywały będą w momencie niezbędnego dla bezpieczeństwa zamknięcia drogi wodnej w newralgicznych etapach prac. O czasowym zamknięciu Kanału Piękna Góra poinformujemy w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym. Dotychczasowe oznakowanie kanału (zaznaczone na schemacie kolorem szarym) jest nadal obowiązujące. Oznakowanie dotyczące nowego mostu drogowego zamontowane zostanie po jego wykonaniu (znaki A.10, D.1a, C.2 i C.3). W chwili obecnej trwają prace związane z budową mostu tymczasowego, dotyczą one bezpośrednio światła kanału lub jego sąsiedztwa. W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do aktualnego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem na kanale ze strony Wykonawcy. Mapa oznakowania
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Komunikat Nawigacyjny nr 29/2017 Prace przy ujęciu wody na Wiśle w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody. Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym „Gruba Kaśka”, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisły, prowadzone są od godziny 600 do 2200 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: połowa sierpnia 2017 r. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział  w pracach pogłębiarki „Sawa” prowadzi stały nasłuch na kanale 8.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 28/2017 Zamknięcie szlaku żeglownego – rzeka Narew

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi stanami wód na rzece Narew, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 56 do 108 rzeki Narew zostaje zamknięty od dnia 27 czerwca 2017 r. do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 27/2017 Zamknięcie szlaku żeglownego – rzeka Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi stanami wód na rzece Bug, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 2 do 136 rzeki Bug zostaje zamknięty od dnia 22 czerwca 2017 r. do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu

     
Komunikaty nawigacyjne RZGW Warszawa - szczegóły
Hello. Add your message here.