Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 57/2017 Zdjęcie oznakowania pływającego szlaku żeglugowego na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk (od km. 674,85 do km. 684)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 5 października 2017r. zostało zdjęte oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk (od km. 674,85 do km. 684).
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2017 Demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że : z dniem 16 października 2017 r. rozpoczyna demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018 na niżej wyszczególnionych szlakach żeglownych: - Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na jego trasie, - System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak żeglowny od jez. Roś (włącznie) w Piszu do rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie). Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz na rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora. ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 16 października 2017 r. będą czynne w godzinach 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem, w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy. Kanał Augustowski + tel. 87 643 28 86 System Wielkich Jezior Mazurskich – tel. 87 428 29 46 Jednocześnie informujemy, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 16.10.2017 r. przestaje działać i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym 2018.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 55/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 25.09.2017 r. pływające oznakowanie żeglugowe na docinku od km 498 do 551 rzeki Wisły zostało zdjęte z powodu prognozowanego wezbrania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 54/2017 Zamknięcie Narwi w Nowogrodzie w dniach 25-29 września 2017 r.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na odbywające się ćwiczenia wojskowe, droga wodna rzeki Narwi w rejonie miejscowości Nowogród zostaje zamknięta dla ruchu jednostek pływających w dniach od 25 do 29 września 2017 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 53/2017 Zamknięcie Wisły w km 379+600 – 390+200 – ćwiczenia wojskowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na odbywające się ćwiczenia wojskowe, droga wodna rzeki Wisły na odcinku  od km 379+600 (m. Wólka Gołębska) do km 390+200 (m. Borowa) zostaje zamknięta dla ruchu jednostek pływających w dniach od 18 do 22 września 2017 r. oraz od 24 do 29września 2017 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 52/2017 Zamknięcie ujściowego odcinka rzeki Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 18 września 2017 r. droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania. Przyczyną zamknięcia drogi wodnej na ujściowym odcinku rzeki Bug są trwające w szlaku żeglownym roboty pogłębiarskie w ramach realizacji zadania „Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Bug od ujścia do rz. Narew do km. 5+000 Etap I”. Prosimy o powstrzymanie się od żeglugi na omawianym odcinku. Szlak żeglowny zostanie otwarty po zakończeniu robót, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 51/2017 Budowa mostu kolejowego nad rzeką Wieprz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa-Dęblin na rzece Wieprz, na istniejącym moście kolejowym między m. Dęblin a m. Borowa przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z budową mostu w ciągu realizowanej linii kolejowej nr 7. Rozpoczęcie robót planuje się na dzień 1 października 2017 r., zakończenie na 30 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko,  że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom przepływającym pod budowanym mostem. Dodatkowo, ze względu na planowany do przeprowadzenia zakres robót, w okresie  od dnia 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. żegluga pod budowanym mostem będzie się odbywać zgodnie z następującym harmonogramem:
  • W sezonie żeglugowym (od 1 maja do 30 września) – prosimy o przepływanie w wyznaczonych godzinach: 11:00-11:10, 13:00-13:10, 15:00-15:10, 17:00-17:10, i 19:00-19:10,
  • Poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) – osoby chcące przepłynąć pod budowanym mostem proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu z Wykonawcą robót.
Uzgodnienia dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza sezonem lub w sezonie poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót, pod numerem telefonu 571 308 831. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 50/2017 Regaty na Wiśle w Warszawie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na odbywające się regaty, droga wodna rzeki Wisły na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie zamknięta dla ruchu jednostek pływających:
  • w dniu 16.09.2017 r. od godziny 12:00 do 16:00,
  • w dniu 17.09.2017 r. od godziny 11:00 do 13:00.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatora i służb zabezpieczających zawody. Bliższe informacje dotyczące regat i organizacji ruchu żeglugowego w tym terminie uzyskać można pod numerem telefonu 735 011 102.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 49/2017 Wydłużenie utrudnień na rz. Narwi w Ostrołęce do dn. 23.09.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej  na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce” do dnia 23 września 2017 r. droga wodna rzeki Narwi w Ostrołęce, w rejonie prowadzonych robót, będzie w dni powszednie  i w soboty zamknięta, za wyjątkiem jednej godziny dziennie. Szlak żeglowny będzie w tych dniach dostępny dla jednostek pływających wyłącznie od godziny 7:00 do 8:00. Osoby chcące przepłynąć przez rejon budowy proszone są o dokonanie tego w wyżej wskazanych godzinach. Ze względu na prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie się do poleceń Wykonawcy robót. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 728 527 230.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Ogólny nr 2/2017 Aktualne warunki żeglugowe, godziny otwarcia śluz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje warunki nawigacyjne na administrowanych śródlądowych drogach wodnych na dzień 7 września 2017 r. Informacje dotyczące poszczególnych odcinków szlaków żeglownych, takie jak aktualne głębokości tranzytowe, przeszkody, utrudnienia i ewentualne zamknięcie dróg wodnych zamieszczono w Tabeli nr 1. Dane na temat obiektów na śródlądowych drogach wodnych, takie jak godziny otwarcia śluz znajdują się w Tabeli nr 2. Nadmieniamy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych na drogach wodnych robót, imprez i innych utrudnień żeglugowych zawarte są w szczegółowych Komunikatach Nawigacyjnych. drogi wodne śluzy
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu

Komunikaty nawigacyjne RZGW Warszawa - szczegóły
Hello. Add your message here.